หน้าแรก

คุณครูอนุบาล (8)
คุณครูอนุบาล (8)
4
4
3
3
คุณครูอนุบาล (5)
คุณครูอนุบาล (5)
2
2
นายมุณี สุระสาย (1)
นายมุณี สุระสาย (1)
คุณครูอนุบาล (7)
คุณครูอนุบาล (7)

ข่าวประชาสัมพันธ์

+ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

บริการออนไลน์ E-SERVICE

ถาม-ตอบ
รับฟังความคิดเห็น
ช่องทางร้อยเรียน
แบบสอบถาม
ปฏิทินโรงเรียน

ภาพกิจกรรม

หน่วยกิจอาสาโรงเรียนวัดพวงนิมิต
สอบวัดผลกลางปีและปลายภาคที่ 1 ปีการศึกษา 2565
การติดตาม นิเทศ การเปิดภาคเรียนที่ 2/2565
ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ร่วมพิธีราชสดุดีวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2565
วันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10
กิจกรรมประเพณีลอยกระทงของนักเรียน พ.ย. 2565
มอบทุนการศึกษา แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โครงการส่งเสริมการแก้ปัญหายาเสพติด
อบรมลูกเสือ B.T.C.สามัญ (ค่ายลูกเสือจันทรบุรี) 15-18 ต.ค.65
สอบธรรมศึกษา ชั้นตรี โท เอก ปีการศึการ 2565

ประกาศโรงเรียนวัดพวงนิมิต___________________________________________________________________________________

สอบถามได้ค่ะ