กิจกรรมการอบรมหลักสูตรลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid-19) รูปแบบออนไลน์

วันที่ 30 สิงหาคม 2564 โรงเรียนวัดพวงนิมิต จัดกิจกรรมการอบรมหลักสูตรลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid-19) รูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom เพื่อให้ลูกเสือ เนตรนารี ได้มีความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด และตระหนักถึงพิษภัยและโทษของยาเสพติด สามารถป้องกัน ตนเอง ครอบครัว สังคม ตลอดจนประเทศชาติให้ปลอดภัยจากยาเสพติด

สอบถามได้ค่ะ