การมอบเงินปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

โรงเรียนวัดพวงนิมิต นำโดย นายมุณี สุระสาย ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ดำเนินการมอบเงินปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ให้กับนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 34 คน โดยนักเรียนทุกคนได้ปฏิบัติตนตามมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

สอบถามได้ค่ะ