การประเมินระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

วันที่ 17 มิถุนายน 2564 โรงเรียนวัดพวงนิมิต ต้อนรับคณะกรรมการประเมินระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการและดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และเพื่อสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาของนักเรียนโดยให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่น ได้อย่างมีความสุข

สอบถามได้ค่ะ